Wydawnictwo K&K

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM ORAZ DOSTĘPU CYFROWEGO

§ 1. Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania, zakupu oraz realizowania prenumeraty czasopism w wersji papierowej oraz cyfrowej wydawanych przez Wydawnictwo K&K, w tym zasady sprzedaży czasopism w prenumeracie, prawa oraz obowiązki Zamawiającego i Wydawcy, warunki zawierania , odstąpienia od umowy, tryb postępowania reklamacyjnego oraz zasady ochrony danych osobowych.
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  1. Wydawca – oznacza Wydawnictwo K&K z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rozłogi 12a lok. 96
  2. Regulamin – oznacza niniejszy dokument
  3. Prenumerata – usługa dostarczania czasopism w wersji papierowej, świadczone przez Wydawcę na rzecz Zamawiającego na podstawie Regulaminu.
  4. Dostęp Cyfrowy – usługa dostępu do treści cyfrowych na plastime.pl świadczona przez Wydawcę na rzecz Zamawiającego na podstawie Regulaminu.
  5. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zamawiająca, opłacająca i korzystająca z Prenumeraty według niniejszego Regulaminu
 3. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Zamawiających Prenumeratę albo Dostęp Cyfrowy poprzez serwis internetowy dostępny pod adresem https://plastime.pl/prenumerata, drogą mailową pod adresem prenumerata@imch.pl. Każdy Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.

§ 2. Zamówienie prenumeraty papierowej

 1. Zamówienie Prenumeraty odbywa się poprzez sieć Internet w formie umowy o prenumeratę zawieranej na odległość pomiędzy Zamawiającym a Wydawcą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta.
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie.
 3. Wydawca udostępnia czasopisma w prenumeracie rocznej. Prenumerata rozpoczyna się od początku danego roku kalendarzowego i obejmuje kolejne wydania zgodnie z ofertą Wydawcy obowiązującą w dniu złożenia zamówienia.
 4. Prenumeratę można zamówić bezpośrednio na stronie internetowej wypełniając zamieszczony pod adresem https://plastime.pl/prenumerata interaktywny formularz zamówienia. W formularzu zamówienia należy zaznaczyć opcję "Prenumerata Plastime Magazine..."", a następnie wypełnić w sposób kompletny i zgodny z prawdą dane Zamawiającego, w tym dane adresowe do wysyłki, dane kontaktowe jak adres mailowy i numer telefonu oraz dane do faktury VAT oraz potwierdzić zamówienie, w tym cenę zamówienia wraz z dostawą. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Wydawca przekazuje Zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia zlecenia w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego w procesie zamówienia.
 5. Prenumeratę można także zamówić poprzez przesłanie na adres mailowy Wydawcy: prenumerata@imch.pl, podając dane: dokładny adresowe do wysyłki, dane kontaktowe, tytuł i rodzaj wybranej prenumeraty.
 6. Zamawiający składając zamówienie oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia oraz wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji usługi prenumeraty. Wydawca zastrzega sobie prawo do korzystania z podanego przez Zamawiającego numeru telefonu oraz adresu e-mail do komunikacji z Zamawiającym w celach związanych z realizacją złożonego zamówienia.
 7. Wydawca nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych podanych przez Zamawiającego w trakcie procesu składania zamówienia. Zamawiający oświadcza, że dane podawane przez niego podczas procesu składania zamówienia są prawdziwe. W sytuacjach mogących wzbudzać uzasadnione podejrzenie o podaniu nieprawdziwych danych, Wydawca może uzależnić przyjęcie zamówienia od uwiarygodnienia danych podanych przez Zamawiającego.
 8. Zamawiający jest uprawniony do aktualizacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia i niezwłocznego informowania Wydawcy o każdorazowej zmianie tych danych, które mają wpływ na prawidłową realizację zamówienia. Zmiany powinny być przesłane mailem na adres: prenumerata@imch.pl
 9. Warunkiem realizacji zamówienia jest opłacenie Prenumeraty, a jej rozpoczęcie następuje w terminie do 14 dni po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Wydawcy.

§ 3. Ceny prenumeraty i płatności

 1. Ceny Prenumeraty Czasopism podawane są na stronie internetowej https://plastime.pl/prenumerata i są cenami wyrażonymi w złotych polskich, w które wliczony jest podatek VAT w ustawowo obowiązującej wysokości. Ceny podawane na stronie internetowej są wiążące w chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Koszt dostawy zamówienia pod wskazany przez Zamawiającego adres jest pokrywany przez Wydawcę i jest zawarty w cenie Prenumeraty.
 2. Wydawca po dokonaniu zamówienia wystawia Zamawiającemu dokument sprzedaży.
 3. Zamawiający dokonuje płatności za zamówione przez siebie czasopisma przelewem bankowym na rachunek bankowy Wydawcy wskazany na wystawionym dokumencie sprzedaży.
 4. Brak zaksięgowania wpłaty za zamówioną Prenumeratę na rachunku Wydawcy w terminie 14 dni od złożenia zamówienia powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
 5. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie Prenumeraty czasopism, w szczególności w zakresie częstotliwości wydawania czasopism, okresów Prenumeraty oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Prawo, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przez Zamawiającego przed datą wejścia w życie zmiany, w szczególności ceny i ustalonych zasad akcji promocyjnych, które będą realizowane na dotychczasowych warunkach.
 6. W przypadku zmian w częstotliwości wydań albo zaprzestania wydawania prenumerowanego pisma Wydawca dokona zwrotu należnych środków na rzecz Zamawiającego (po wcześniejszym kontakcie oraz na konto z którego Wydawca otrzymał wpłatę z tytułu Prenumeraty). Kwota zwrotu zostanie wyliczona jako proporcjonalna różnica w kosztach po wprowadzonych zmianach (przykładowo: przy prenumeracie obejmującej 12 wydań, koszt każdego wydania stanowi 1/12 ceny prenumeraty).

§ 4. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące realizacji Prenumeraty i zakupionych w Prenumeracie czasopism, w tym niezgodności z zamówieniem powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres e-mail: prenumerata@imch.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres Zamawiającego oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Reklamacje dotyczące opóźnień w dostawie prenumerowanych egzemplarzy lub nieotrzymania czasopisma w Prenumeracie również należy zgłaszać na wspomniany wyżej adres e-mail w terminie do 14 dni od daty ukazania się danego numeru czasopisma na rynku w sprzedaży detalicznej.
 4. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Wydawcę w terminie do 7 dni od daty jej otrzymania a decyzje Wydawcy odnośnie reklamacji wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail zgłaszającego.

§ 5. Dostęp cyfrowy

 1. Dostęp Cyfrowy to usługa udostępniania wszystkich płatnych treści cyfrowych na plastime.pl, w tym wszystkich dostępnych w okresie trwania usługi cyfrowych wydań "Plastime Magazine".
 2. Usługa rozpoczyna się w chwili założenia przez Wydawcę na rzecz Zamawiającego konta dostępowego w serwisie plastime.pl i trwa przek okres, na który została wykupiona.
 3. Wybóru okresu Zamawiajacy dokonuje w poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia.
 4. W trakcie trwania Usługi nie jest możliwa zmiana okresu jej świadczenia.
 5. Dostęp do płatnych treści cyfrowych na plastime.pl jest możliwy po prawidłowym zalogowaniu sie na swoje konto w serwisie.
 6. Korzystanie z Dostępu Cyfrowego wymaga posiadania odpowiednio skonfigurowanego sprzętu komputerowego i oprogramowania, w tym przeglądarki internetowej akceptującej cookies oraz dostępu do Internetu
 7. Zamawiający oświadcza, że niezbedny sprzęt, oprogramowanie oraz dostęp od Internetu zorganizuje we własnym zakresie
 8. Brak odpowiedniego sprzętu, oprogramowania oraz dostępu od Internetu nie w dowolnym czasie w okresie aktywnej usługi Dostępu Cyfrowego nie jest powodem do odstąpienia umowy.
 9. Problemy z zalogowaniem się lub korzystaniem z konta w serwisie powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres e-mail: prenumerata@imch.pl.

§ 5. Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wydawcę swoich danych osobowych, a także danych reprezentowanej przez siebie firmy, niezbędnych do realizacji praw i obowiązków Zamawiającego wynikających z Regulaminu.
 2. Wydawca zobowiązuje się do zabezpieczenia danych, o których mowa wyżej, przed nieuprawnionym dostępem oraz nie udostępniania tych danych podmiotom trzecim.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Zamawiającego i skutkuje usunięciem złożonego zamówienia.
 4. Administratorem danych osobowych jest Wydawca.
 5. Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania usunięcia danych.
 6. Usunięcie danych na żądanie Zamawiającego skutkuje rozwiązaniem Umowy Prenumeraty ze skutkiem natychmiastowym.
 7. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych będzie dokonywana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 kwietnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr133, poz. 883 ze zm.).

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Zamawiającego (chyba, że zmiany wynikają z obowiązujących przepisów prawa). Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają dotychczasowe postanowienia Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020

O nas

Plastime MagazineElastomers Magazine

Wydawnictwo K&K, wydawca pism branżowych "Plastime Magazine", "Elastomers Magazine" oraz portalu imch.pl kierowanego do przemysłu chemicznego.

Kontakt

Wydawnictwo K&K
ul. Płocka 5A/515
01-231 Warszawa
Tel.: +48 22 493 46 93

Biuletyn informacyjny

Zapisz się na nasz biuletyn informacyjny:

Zapisz się